|

Es publica al BOE el Reial Decret 691/2021, de 3 d'agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució de el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa Prée 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic de el Pla de rehabilitació i regeneració urbana de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes.

El programa estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023 i compta amb una dotació pressupostària de 50 milions d'euros

Les actuacions subvencionables són de tres tipus: millora de l'envoltant tèrmica, millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques

Els edificis han de ser construïts anteriorment a l'any 2007 i hauran d'estalviar un 30% d'energia primària no renovable, així com millorar la seva qualificació energètica total en, al menys, una lletra que fa a la qualificació inicial.

A més, les actuacions subvencionables seran per a edificis complets amb els següents usos: edificis d'habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge i edificis de qualsevol altre ús: administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.

Les quanties de les ajudes base contemplades per a actuacions en edificis complets, seran les següents: 50% per a la tipologia de millora de l'envolvent

Els destinataris últims de el programa podran ser pel que fa a l'envoltant tèrmica:

• Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús o activitat.

• Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials.

• Els propietaris que, de forma agrupada, que reuneixin els requisits que estableix l'article 396 de el Codi Civil i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.

• Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que demostrin aquesta condició.

• Les empreses de serveis energètics (ESEs) i proveïdors de serveis energètics.

• Les entitats locals, el sector públic institucional de les administracions públiques.

• Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, cabildos i consells insulars, les administracions de les comunitats autònomes, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques , que podran actuar en representació de comunitats de propietaris o altres propietaris d'edificis.

Mes informació : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13268

Fuente: ASEFAVE, IDAE

para la mejora de la Eficiencia Energética de la Vivienda

Este sitio web utiliza cookies. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.